Tõlketeenuse osutamise tüüptingimused

1. Tüüptingimuste kehtivus

1.1. Käesolevad tõlketeenuse osutamise tüüptingimused (edaspidi: Tüüptingimused) moodustavad teenuse osutaja Altroff Consult OÜ (edaspidi: Tõlkija) ja tõlketeenuse tellija (edaspidi: Tellija) vahel sõlmitud tõlketeenuse osutamise lepingu lahutamatu lisa. Tõlketeenuse osutamise lepinguks loetakse Tõlkija ja Tellija vahel kirjalikult (sealhulgas e-maili või faksi teel) või suuliselt (sealhulgas telefoni teel) sõlmitud tõlketeenuse osutamise kokkulepet vastavalt VÕS §-le 9. Tõlketeenuse osutamise lepingu all mõistetakse töövõtulepingut VÕS § 635 mõistes.
1.2. Tõlkija ja Tellija vahel sõlmitud lepingu ja Tüüptingimuste vastuolude korral kohaldatakse Tõlkija ja Tellija vahel sõlmitud lepingut.

2. Tõlketeenuse mõiste

2.1. Tõlketeenuse all mõistetakse Tellija lähtekeelses algtekstis sisalduva informatsiooni võimalikult täpset ja täielikku edasi andmist Tellija poolt soovitud sihtkeeles. Käesolevates tüüptingimustes mõistetakse tõlke all kirjalikku tõlget, s.t. tõlget, mis esitatakse Tellijale kirjalikus vormis (paberkandjal või elektroonilisel kujul).

3. Tõlkija õigused ja kohustused

3.1. Tõlke tellimisel lepivad Tõlkija ja Tellija kokku tõlke tähtajas ja hinnas.
3.2. Tõlkijal on õigus paluda Tellijalt selgitusi tõlgitavas tekstis esinevate spetsiifiliste terminite ja lühendite kohta ning saada nende kohta Tellijalt mõistliku aja jooksul tagasisidet. Tellija püüab vastavalt võimalustele kooskõlastada spetsiifiliste terminite sisu ning anda Tõlkijale tõlke kohta tagasisidet.
3.3. Tõlkija on kohustatud teostama tõlke oma parimate professionaalsete teadmiste ja võimete kohaselt ning andma tõlke Tellijale üle Tüüptingimuste punktis 4.2 sätestatud viisil. Tellija poolt Tõlkijale tõlketöö teostamise algmaterjalina üle antud originaaldokumendid tagastatakse Tellijale vastavalt kokkuleppele.
3.4. Tõlkija on kohustatud tagama tõlke valmimise Tellijaga kokkulepitud tähtajaks. Tõlke valmimise tähtaega arvestatakse alates hetkest, mil Tellija on Tõlkijale üle andnud kõik tõlke teostamiseks vajalikud materjalid.
3.5. Tõlkija on kohustatud viivitamatult informeerima Tellijat asjaoludest, mis takistavad või võivad takistada tõlke õigeaegset valmimist. Tõlkija on kohustatud tegema kõik endast sõltuva, et kindlustada tõlke tähtaegne valmimine.
3.6. Tõlkijal on õigus nõuda Tellijalt valminud tõlke eest tasu vastavalt lepingus kokkulepitud hinnale.
3.7. Kokkulepitud hinna tasumisel Tellija poolt kohustub Tõlkija andma Tellijale üle kõik tõlke varalised õigused.

4. Tellija õigused ja kohustused

4.1. Tellijal on õigus saada tõlge kokkulepitud tähtaja jooksul.
4.2. Tõlge antakse Tellijale üle osapoolte vahel kokkulepitud viisil.
4.3. Tellijal on õigus esitada tõlke kvaliteedi kohta pretensioone ning Tõlkijal on kohustus hinnata pretensiooni põhjendatust.
4.4. Tellijal on õigus tellimus tühistada. Tellimuse tühistamisel on Tellija kohustatud tasuma Tõlkijale tellimuse tühistamise hetkeks tõlgitud lehekülgede eest, ning Tõlkijal on kohustus vastavad leheküljed Tellijale üle anda.
4.5. Tellija vastutab, et tõlke tellimisega algtekstile ei rikuta algteksti autori õigusi.
4.6. Tellijal on kohustus maksta valminud tõlke eest tasu vastavalt lepingus kokkulepitud hinnale.
4.6. Pooled lepivad kokku, et tõlkeprotsessi raames Tõlkija poolt loodav tõlkemälu ei moodusta osa lepingu alusel tellitavast ning üleantavast tööst, välja arvatud juhul kui pooled on vastupidises eraldi kokku leppinud. Tõlkemäluna käesoleva punkti tähenduses käsitletakse Tõlkija poolt kasutatava tõlkeprogrammi Wordfast abil loodavat tõlkesegmentide andmebaasi .txt faili kujul.
4.7. Tellija annab Tõlkijale loa algteksti segmenteerimiseks ja lisamiseks tõlkemälu andmebaasi, ning andmebaasis sisalduvate algteksti segmentide ning neile vastavate tõlkesegmentide edasiseks kasutamiseks Tõlkija poolt teostatavate uute tõlgete loomisel, välja arvatud juhul kui pooled on vastupidises eraldi kokku leppinud.

5. Tõlkija vastutus tõlketöö kvaliteedi eest

5.1. Põhjendatud pretensiooni esitamisel vastavalt Tüüptingimuste punktile 4.3 lepivad osapooled kokku tähtaja, mille jooksul Tõlkija on kohustatud tõlkevea(d) oma kuludega parandama.
5.2. Kui Tõlkija ei paranda tõlkevigu kokkulepitud tähtaja jooksul, võib Tellija lepingu üles öelda või nõuda Tõlkijalt hinna alandamist. Tellijal ei ole õigust lepingut üles öelda ega hinna alandamist nõuda kui tegemist on pisemate puudustega tõlketöös. Pisemate puudustena käesoleva punkti tähenduses käsitletakse vigasid, mis ei muuda teksti mõtet. Spetsiifiliste terminite muudatusi ning tõlkimata lühendeid ei loeta tõlkevigadeks, kui Tõlkija on palunud Tellijalt selliste terminite/lühendite seletusi või tõlkeid, kuid Tellija ei ole seda teinud.
5.3. Tõlkija ei vastuta tõlkes esinevate vigade eest, kui vastavad vead on põhjustatud vigadest või ebamäärasusest lähtekeelses tekstis.
5.4. Tõlkija kasutab traditsioonilist, laialt levinud kontoritarkvara. Tõlkija ei vastuta elektroonilisel kujul esitatud algtekstide tõlgete ühildumatuse eest Tellija tarkvaraga.
5.5. Pooled mõistavad, et juhul kui tõlge teostatakse kiirtööna, ei suuda Tõlkija piiratud aja tõttu alati tagada kvaliteedi igakülgset kontrollimist. Siiski kohustub Tõlkija tõlke teostama suurima antud olukorras võimaliku täpsuse ja hoolikusega.

6. Tasu maksmise kord

6.1. Tellija maksab Tõlkijale tõlketeenuste eest tasu Tellija poolt aktsepteeritud Tõlkija hinnapakkumise alusel.
6.2. Tõlketöö hinna arvestamise aluseks on standardlehekülg. Üks standardlehekülg sisaldab 1800 tähemärki valminud tõlget koos tühikutega. Minimaalseks arvestusühikuks on 1 standardlehekülg.
6.3. Tellija kannab tasu Tõlkijale pangaülekandena, välja arvatud juhul kui pooled on vastupidises eraldi kokku leppinud. Tõlkijal on õigus nõuda Tellijalt garantiikirja esitamist või ettemaksu tasumist kuni 50% ulatuses tõlketöö kogumaksumusest. Tellimuse täitmise tähtaeg loetakse pikenenuks garantiikirja esitamise või ettemakse teostamisega viivitatud aja võrra.
6.4. Maksetähtajaks loetakse 15 kalendripäeva tõlketöö Tellijale üleandmisest, välja arvatud juhul kui pooled on vastupidises eraldi kokku leppinud.
6.6. Tõlke varalised õigused ei lähe Tellijale üle enne, kui tõlke eest kokkulepitud summa on täielikult tasutud.
6.7. Maksmisega hilinemise korral on Tõlkijal õigus nõuda tasumata summa eest viivist seaduses sätestatud määras.

7. Lõppsätted

7.1. Käesoleva Lepingu täitmisel tõusetuvad vaidlused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel koostöö jätkumisele orienteeritult. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras Tõlkija asukohajärgses kohtus.
7.2. Tüüptingimuste mis tahes sätte tühiseks tunnistamine ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust.


Justitia